Pressmeddelande 14 december 1999,
Baltic Cable - Planeringen av kabel- reparationen är i full gång

I samband med förra helgens orkan som passerade Skåne och Östersjön, skadades Baltic Cable HVDC kabelförbindelse mellan Sverige och Tyskland. Under den gångna veckan har felsökning pågått. Skadan är nu genom elektrisk mätning fastställd till ca 145 km från svensk kust i höjd med södra spetsen av Falster.

Så fort väderleken tillåter kommer fartyg att bege sig till området, för att med hjälp av sofistikerad avlyssningsanordning lokalisera felstället och slutligen med hjälp av dykare gå ner på havsbottnen och visuellt genomföra en besiktning. Vid den aktuella platsen är vattendjupet 20-30 meter.

- Med tanke på att felet uppstod när orkanen var som värst, finns det anledning att misstänka att något fartyg sökt lä i området just där kabeln passerar. Ett fartyg som får motorproblem eller på annat viss börjar få avdrift brukar kasta i ankaret för att därmed få styr på fartyget. Det är inte osannolikt att en liknande händelse ligger bakom den nu aktuella kabelskadan, berättar Bengt Ekenstierna vid Baltic Cable AB.

Så fort felet är lokaliserat och väderleken tillåter kommer ett för ändamålet lämpligt fartyg att bege sig till platsen för att inleda de första arbetsmomenten. Se mer härom i bilagt dokument "Kabelreparation". Baltic Cable planerar för att de första inledande momenten omfattande bortkapning av skadade delar samt tätning ska vara slutförda innan julhelgen.

När det sedan gäller själva kabelreparationsarbetena, finns det idag inget fartyg som ligger standby för att påbörja arbetet innan nyårshelgen. Baltic Cable för just nu diskussioner med ett antal olika fartygsägare, om att kontraktera deras fartyg för det föreståendet arbetet. Det finns idag i Europa och haven häromkring i praktiken bara ett fåtal fartyg som är bestyckade för att med smärre ombyggnad kunna anpassas för att utföra det aktuella uppdraget. Inget av dessa fartyg kan emellertid vara på plats klara för kabelreparation förrän en bit in i januari. Andra fartyg som har ett tillräckligt akterdäck, kräver omfattande ombyggnader för att klara av att genomföra reparationsoperationen. Många av dessa fartyg befinner sig dessutom för närvarande utanför Europa för uppdrag.

När man väl har gjort kompletterande anpassningar av ett fartyg, för att kunna utföra kabelreparationen (bland annat måste det finnas en svängskiva för reservkabeln), så måste Baltic Cable avvakta "rätt" väderleksförhållanden under en 10-15 dagars period. Beaktande den information som vi har idag, kan vi anta att Baltic Cable förbindelsen tidigast kan vara i drift igen kring månadsskiftet januari/februari och att det inte kan uteslutas att det i praktiken tar ytterligare några veckor till.

Baltic Cable AB har ett försäkringsskydd som innebär att företagets kostnader i samband med reparationen begränsas till självrisken.

Nästa vecka kommer Baltic Cables hemsida (http://www.balticcable.com) att driftsättas och där kommer vi löpande att informera om hur planeringen och arbetet med kabelreparationen fortskrider.

Ytterligare information lämnas av Bengt Ekenstierna, verkställande direktör på Baltic Cable AB, på telefon 040-256150 eller 0705-356150.

Utsänt av Sydkraft AB för:
Baltic Cable AB
Bengt EkenstiernaBilaga

Kabelreparation - Kort beskrivning

En kabelreparation av en HVDC-kabel av typ Baltic Cable, är en komplicerad operation. Enbart att göra en skarv är i sig ett hantverk och en avancerad operation. Det blir än mer komplext när det ska ske till havs.

Så fort felet är lokaliserat och väderleken tillåter kommer ett för ändamålet lämpligt fartyg att bege sig till platsen för att:
1. klippa isär kabeln så att denna kan lyftas upp till vattenytan
2. kapa av så mycket så att vi säkerställer att vi fått bort all fuktskadad kabel
3. fastställa att så skett genom elektriskt prov
4. täta de båda kabeländarna
5. lägga tillbaka de båda kabeländarna på havets botten och positionsbestämma felstället

Parallellt pågår en intensiv "jakt" för att finna ett fartyg som kan användas för att utföra den förestående kabelreparationen. En kabelreparation går till på det sättet att först lyfts den ena kabeländan upp på fartygets akterdäck, där det byggts ett specialdesignat kabelskarvningshus. Detta "hus" måste erbjuda en sådan miljö så att det varken förekommer partikelfylld eller fuktig luft. Likaså måste kabeln kunna förankras där den passerar fartygets reling, så att den ligger still i skarvhuset samtidigt som kabeln inte får komma till skada där den fixeras invid relingen.

Därefter utförs iskarvning av en bit reservkabel, som reparationsfartyget innan operationen inleddes har varit och hämtat i Baltic Cable:s reservkabelförråd i Karlshamn. Skarvningen går till på det sättet att:
1. den 1.600 mm2 kopparledaren skarvas genom svetsning
2. en ny isolation byggs upp genom att ca 250 stycken 0.1 mm tunna oljeindränkta papper lindas i en 2 meter långt trappstegskonat område.
3. ett blyrör, som förhindrar fukt att tränga in i isolationen, dras över den uppbyggda isolationen och löddas i sina respektive ändar innan detta hamras ner för att sluta tätt till den nya isolationen
4. en torknings- och impregneringsprocess genomförs av den nya isoleringen
5. en tryckarmering byggs upp över blyröret för att hålla emot de tryckpåkänningar som uppstår inne i kabeln när denna belastas
6. det mekaniska skyddet återställs genom att de ca 150 dragarmeringstrådarna av rostfritt stål skarvas ihop, en efter en.

När så skett läggs denna skarv tillsammans med den iskarvade reservkabeln ner på havets botten i riktning bort mot den andra kabeländan som därefter lyfts upp på däcket och den ovan redogjorda skarvningsproceduren återupprepas. Varje skarv tar ca 5 dagar att utföra.

När så även den andra skarven är klar ska även denna läggas ner på havsbotten, vilket måste ske genom att en A-kran på fartygets akterdäck, lyfter kabeln över fartygets bakre ända och långsamt sänker ner kabeln på havets botten. Detta är det kanske mest kritiska momentet, då vi har dubbla vattendjupet plus fartygets höjd över havet samt akterdäckets bredd för mycket kabel. Denna tillbakaläggning måste ske på ett sådant sätt att överskottskabeln läggs i en kontrollerad böj på havets botten. Då det byggts upp mekaniska spänningar i kabeln när denna lyfts upp på fartygets däck är det stor risk för att dessa spänningar vid återläggningen "släpper" och åstadkommer en vridkraft i kabeln som resulterar i en knäck. Om så sker måste reparationen göras om i sin helhet. Detta har genom tiderna skett vid en handfull tillfällen.

När tillbakaläggningen skett genomförs spänningstester för att se att reparationen lyckats, innan kabelfartyget återvänder till Karlshamn för att lasta av den återstående reservkabeln.