Pressmeddelande från Baltic Cable 2000-01-11
Väderleken avgör när Baltic Cable åter kan vara i drift

Arbetet med att lokalisera felet som uppstod i början av december på Baltic Cable´s 250 km långa kabel mellan Sverige och Tyskland slutfördes veckan före jul. Dessa arbetena försvårades av att det var ovanligt blåsigt i december.

Kabeln något deformerad
Felstället har emellertid nu fastställts genom företrädesvis elektrisk och akustisk mätning. Vid de efterföljande dykbesiktningarna har vi funnit en yttre påverkan på kabeln på en sträcka av ca 100 meter, berättar Bo Nilsson på Baltic Cable, ansvarig för reparationsarbetena. Kabeln är på detta partiet något deformerad (ovalformad) samt det yttre skyddsgarnet på kabeln har försvunnit. Dock har kabeln inte erhållit sådana skador att det gått hål på den eller på annat sätt slitits sönder. Felstället återfinns ca 145 km från svensk kust och är i jämnhöjd med de norra delarna av Fehmers sund mellan Danmark och Tyskland.

Riskbedömning
Parallellt med att förhandlingar förts med potentiella kabelreparationsfartyg har en analys genomförts gällande kostnad och risk för sjöoperationen samt intäktsbortfallet. Härvid har konstaterats att riskerna och kostnaderna för att genomföra en reparation under den nu rådande årstiden, är så påtagliga att dessa måste väga tungt i beslutsprocessen inför ett beslut om att starta kabelreparationen.

Vid diskussioner med de potentiella kabelreparationsentreprenörerna har framkommit att själva reparationsoperationen beräknas ta ca 30 dagar plus den tid som man eventuellt måste ligga i hamn och avvakta rimliga väderleksförhållanden. Det är både vinden och temperaturen som är begränsande faktorer för att dra igång operationen. För att inte riskera att kabeln skadas på andra ställen under reparationen, förespråkar expertis att under hela den period som kabelreparationen kommer att pågå, krävs att temperaturen inte understiger +5° C samt vind understigande 12 m/s. Enligt SMHI´s statistik är sådana förhållande i södra Östersjön sällsynta under perioden januari-mars.

Avvaktar rätt väderleksförhållanden
Med anledning härav, har Baltic Cable beslutat att avvakta med att påbörja sjöoperationen tills det föreligger en väderprognos som ger vid handen att ovan nämnda väderleksförhållanden innehålles med rimlig sannolikhet. Vi förhandlar just nu med två entreprenörer som ska kunna finnas standby för att med kort varsel inleda sjöoperationen, säger Bengt Ekenstierna, VD på Baltic Cable AB.

För ytterligare information, kontakta Bengt Ekenstierna, VD på Baltic Cable AB på telefon 040-256150.