Likströmskablar, ålar och biologiska kompasser

Håkan Westerberg, Fiskeriverkets Kustlaboratorium

Vattendomstolen gav 1994 Fiskeriveket i uppdrag att utreda effekten av Baltic Cable på fisket vid den svenska delen av kabeln på Skånes sydkust. Undersökningarna har omfattat flera tidigare föga kända frågeställningar, såsom funktionen av biologiska kompasser och hur man studerar detaljer i fiskarnas vandringsbeteende i fält. Denna redogörelse är ett försök att på ett lättillgängligt sätt sammanfatta bakgrunden och de överväganden som lett fram till undersökningarnas utformning och deras resultat.

Slutsatser
Fiskeriundersökningen har i huvudsak inriktat sig på ål, eftersom ålfisket är det i särklass viktigaste fisket på sydkusten. Ingenting har framkommit som tyder på att kabeln hindrar den storskaliga vandringen av blankål ut ur Östersjön. Telemetriförsöken har dock styrkt antagandet att ålarna använder en biologisk kompass för att hålla kursen under vandringen, och att kabeln lokalt kan orsaka en missvisning i denna. Effekterna av felorienteringen är emellertid så små att onogrannheten vid spårningen inte tillåter en säker slutsats.

Försiktigtvis bör vi ändå utgå från att kabeln faktiskt ger en felorientering. Konsekvenserna är då i huvudsak lokala för ålfisket i kabelns närhet. Det är i praktiken omöjligt att med telemetriförsök göra så många spårningar att man kan få en tillförlitlig statistik på hur stora eventuella omfördelningar av ålfångsten blir på olika kustavsnitt. Vad telemetriresultaten ger är en indikation om vilken typ av störning kabeln ger och det i sin tur gör det möjligt att simulera effekten på ett stort antal ålar i en teoretisk modell av vandringen. Med kunskap om vilka orienteringsmekanismer som är möjliga kan man på ett enkelt sätt beräkna hur stor förändring av fångsten man kan förvänta på olika kustavsnitt genom att beräkna vandringsvägen för många fall av tänkta blankålar med och utan kabeln, och sedan jämföra var de hamnar. Metoden kallas, av naturliga skäl, "Monte Carlo-simulering" och med den kommer den lokala effekten av HVDC kablarna att kunna utvärderas kvantitativt.